defersite

Kimya YGS - LYS Konuları

Kimya YGS Konuları 

1 - Temel Madde Bilgisi

 • Maddenin Fiziksel Hali, Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri, Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
 • Maddenin Sınıflandırılması, Arı Madde, Element, Bileşik, Karışım
 • Hal Değişimleri, Isı - Sıcaklık

2 - Atom Bilgisi

 • Atomun Teml Tanecikleri, İzotop, İzoton, İzobar, Allotrop Kavramları
 • İyon Kavramı, Enerji Düzeyleri, Orbitaller ve Elektron Dağılımı
 • Bileşik Oluşumu ve Bağlar

3 - Periyodik Cetvel

 • Tanımı, Periyodik Cetvelde Yer Bulma
 • Grup ve Periyot ÖZellikleri
 • Özel Gruplar ve Bileşik Oluşumu

4 - Mol Kavramı

 • Avogadro Saısı, Mol Sayısı, Atom Kütlesi, Mol Kütlesi
 • Mol Problemleri
 • Basit Formül ve Melekül Formülü

5 - Kimyanın Temel Kanunları

 • Kütlenin Korunumu Kanunu ve Sabit Oranlar Kanunu
 • Dalton Atom Teorisi ve Katı Oranlar Kanunu
 • Avogadro Hipotezi ve Bileşen Hacim Oranları

6 - Kimyasal Tepkimeler

 • Kimyasal Tepkimeler ve Tepkime Türleri
 • Tepkime Denklemleri ve Denklemlerin Yorumu
 • Kimyasal Hesaplamalar

 7- Karışımlar

 • Çözeltiler ve Çözeltilerin Genel Özellikleri
 • Kütlece Yüzde Derişim, Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 • Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası, Karışımların Ayrılması
Kimya LYS Konuları 

1 - Kimyasal Hesaplamalar

 • Kimyasal Hesaplamalar, Arta Maddesi olan Tepkimeler
 • Saf Olmayan Maddelerin Kullanıldığı Tepkimeler, Karışım Problemleri

2 - Gazlar

 • Genel Özellikler, Kinetik Teoeri, Gaz Basıncının Ölçülmesi
 • P, V, n, T İlişkileri
 • Kısmi Basınç ve Gazların Karıştırılması

3 - Çözeltiler

 • Çözeltiler ve Özellikleri, Çözünürlük
 • Çözeltilerin Derişimleri
 • Buhar Basıncı, Kaynama ve Donma Noktası

4 - Çekirdek Kimyası

 • Radyoaktif ve Radyoaktif Bozunmalar
 • Çekirdek Tepkimeleri ve Yarılanma Süresi

5 - Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 • Entalpi Kavramı, Tepkime Entalpisi, Endotermik ve Ekzotermik Tepkimeler
 • Oluşma Entalpisi, Yanma Entalpisi, Hess Yasası

6 - Kimyasal Tepkimelerde Hız

 • Hız Kavramı, Tepkime Mekanizması, Hız Denklemi, Çarpışma Teorisi
 • Aktifleşme Enerjisi ve Potansiyel Enerji Diyagramı, Tepkime Hızını Etkileyen Etmenler

7 - Kimyasal Tepkimelerde Denge

 • Denge Kavramı, Denge Bağıntısı, Denge Sabiti
 • Dengenin Nitel ve Nicel İncelenmesi
 • Dengeye Etki Eden Etmenler

8 - Çözünürlük Dengeleri

 • Çözünürlük, Çözünürlük Denge Bağıntısı, Çözünürlük Çarpımı
 • Çözünürlük Dengesine Etki Eden Etmenler, Çözelti Oluşumu

9 - Sulu Çözeltilerde Asit ve Baz Dengeleri

 • Asit ve Baz Tanımları, Özellikleri
 • H+ ve OH- İyonu Derişimleri, pH ve pOH Kavramları
 • Asit ve Baz Kuvvetleri, Zayıf Asit ve Baz Dengeleri
 • Asit ve Bazların Nötrleşme Tepkimeleri, Hidroliz ve Tampon Çözeltiler
 • Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri

10 - İndirgenme - Yükseltgenme Tepkimeleri

 • İndirgenme - Yükseltgenme Kavramları ve Redoks Tepkimeleri
 • Aktiflik, Yarı Tepkime Kavramı, Kimyasal Piller
 • Kmyasal Piller ve Elektroliz

11 - Kimyasal Bağlar

 • Atomlar Arası Kimyasal Bağlar
 • Molekül Şekilleri, Hibritleşme, Molekül Polarlığı
 • Yoğun Fazda Maddeyi Bir Arada Tuan Kuvvetler

12 - Hidrokarbonlar

 • Hidrokarbonların Sınıflandırılması ve Alkanlar
 • Alkenler ve Özellikleri
 • Alkinler ve Özellikleri
 • Aromatik Hidrokarbonlar

13 - Fonksiyonu Organik Bileşikler

 • Alkoller ve Eterler
 • Aldehitler ve Ketonlar
 • Karboksilli Asitler ve Esterler
 • Oksiasitler, Aminasitler, Aminler ve Karbonhidratlar
  


EmoticonEmoticon