Kimyasal ve Fiziksel Değişimler Çalışma soruları


KONU                   :  KİMYASAL DEĞİŞİMLER / FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM

1.    Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

OLAY
Fiziksel Olay
Kimyasal Olay

Neden?

1
İyodun süblimleşmesi
x

Hal değişim olaylarında maddenin yapısında kalıcı değişiklik olmaz.
2
Buzun erimesi
x


3
Tuzun suda çözünmesi
x


4
Havanın yoğunlaşması
x


5
Oksijenin suda çözünmesi
x


6
Alkolün uçması
x


7
Kırağı oluşumu
x


9
CO2 nin sıvılaşması
x


10
Suyun elektrolizi

x

11
Camın buğulanması12
Yağmur oluşumu13
Mumun erimesi14
Çiğ oluşumu15
Alkolün suda çözünmesi16
Çimentonun donması18
Gümüşün havada kararması19
Demirin asitte çözünmesi20
Sütün ekşimesi21
Sütten yoğurt eldesi22
 Yoğurttan ayran eldesi23
Üzümden şarap eldesi24
Yağlı boyanın kuruması25
Odunun yanması
2.   Aşağıdaki cümlelerde doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
a) Fiziksel değişimlerde madde kimlikleri de değişir.  ………
b) Maddenin kimyasal özellikleri aynıdır.  ………..
c) Kimyasal değişmede yeni kimlikte maddeler oluşur.  ……
d) Mum yandığında mumu oluşturan tanecikler yok olur.  ………
e) Asal maddeler tepkimelere karşı isteksizdir.  …….
f) Yanıcılık özelliği olmayan maddeler yangın söndürücülerde kullanılır.  ……….
g) Bütün kimyasal tepkimeler sonucunda mutlaka ısı açığa çıkar.  ……….
h) Kimyasal tepkimeleri hızları birbirinden farklıdır.  ………..
i) Maddelerin kimliğinde değişme olmuyorsa bu tür değişimler kimyasaldır.  ………
j) Tuzun suda çözünmesi kimyasal değişimdir.  ……..
3.    Aşağıda verilenlerden hangisi maddelerin asallığına örnek olarak verilebilir?
A)    Suya atılan sodyum metalinin gaz çıkararak yanması
B)     Dışarıda unutulan sütün bir süre sonra ekşimesi
C)     Muslukların paslanmasını engellemek için nikelle kaplanması
D)    Mutfaktaki ocak gazının bir kıvılcımla tutuşması
E)     Yazın ormanda kuruyan otların aşırı sıcakta kendiliğinden tutuşması

4.      Bir maddenin belirli bir kimyasal özelliği ile ilgili;
I. Her zaman aynı şekilde gözlenir.
II. Bütün maddelere karşı aynı derecede gözlenir.
III. Ancak farklı maddeler ile etkileşimi sonucu belirlenebilir.
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A)    Yalnız I     B) Yalnız II     C) I ve II     D) II ve III      E) I, II ve III

5.    Bir kimyasal denklem için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)    Girenler ve ürünler vardır.
B)     Maddeler sembol ve formüllerle gösterilir.
C)     Atomların cins ve sayılarının eşit olabilmesi için element ya da bileşiklerin önüne kat sayılar yazılır.
D)    Bileşiklerin önüne yazılan kat sayılar kesirli olamaz.
E)     Girenlerin toplam atom sayısı, çıkanların toplam atom sayısından daha fazladır.

6.      Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz.

a)      C2H4     +   O2       →    CO2    +   H2O

b)      H3PO4  +    NaOH     →      Na3PO4  +   H2O

c)      C2H5OH  +      O2       →       CO2   +   H2O

d)      AlCl3    +    KOH     →    Al(OH)3    +    KCl

e)      K2SO4   +   FeBr3      →     Fe2(SO4)3    +   KBr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme