Maddelerin sınıflandırılması örnek sorular

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI
     
            Aşağıda verilen maddelerin ait olduğu, madde sınıfını ve homojen / heterojen olduğunu                          işaretleyiniz.

MADDE
ELEMENT
BİLEŞİK
KARIŞIM
HOMOJEN
HETEROJEN
Yemek tuzu

+

+

Naftalin

Lehim


+
+

Kalay

Tuzlu su


+
+

Kurşun

Ham petrol

Sirke

Kolonya

Şeker

Zeytinyağlı su


+

+
Çelik

Limonata

Nemli hava

Nişasta

Gümüş

Alkol

Sulu benzin

Katı iyot

Sıvı NaCl

Şerbet

Asetik asit

Gazoz

Benzen

Eter


1.      Aşağıdakilerden hangisi homojen karışımdır?
A) Süt           B) Kan           C) Sis 
     D) Tuzlu su           E) Ayran
2.  Aşağıdakilerden hangisi bileşikler ve karışımlar için ortak özelliktir?
A) Kimyasal değişim sonucu oluşurlar.
B) Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılabilirler.
C) Sabit bir erime ve kaynama noktaları vardır.
D) Oluştukları maddenin özelliklerini taşırlar.
E) Belirli bir kütleleri ve hacimleri vardır.

3. Alkol ve su karıştırıldığında;
I. Homojen karışım oluşur.
II. Kimyasal değişim meydana gelir.
III. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılır.
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I      B) Yalnız II    C) I ve II
          D) I ve III     E) I, II ve III

4. Elementler sembollerle, bileşikler formüllerle gösterilir. Buna göre;
I. Çay şekeri
II. Alkol
III. Kükürt tozu
Maddelerinden hangileri formüllerle gösterilir?
A) Yalnız I        B) Yalnız II      C) I ve II
         D) II ve III       E) I, II ve III

5. Aşağıdakilerden hangisi aynı tür tanecik içermez?
     A) Su           B) Kurşun       C) Alkol
              D) Şekerli su      E) Naftalin
6. Homojen bir madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Saf maddedir.
B) Element ve bileşik olabilir.
C) Erime ve kaynama noktası sabittir.
D) Fiziksel yollarla ayrıştırılamaz.
E) Her bölgesinde aynı özelliği gösterir.

7. Aşağıdakilerden hangisi sadece elementler için doğrudur?
A) Tek cins tanecik içerirler.
B) Kimyasal yollarla ayrıştırılabilirler.
C) Fiziksel yollarla ayrıştırılabilirler.
D) Homojendirler.
E) Sembollerle gösterilirler.

8. Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışıma örnektir?
A) Pirinç        B) Tuzlu su       C) Süt
        D) Lehim         E) Hava

9. Aşağıdakilerden hangisi heterojen görünümlü olmasına rağmen saf maddedir?
A) Hava        B) Süt        C) Pirinç
       D) Buzlu su       E) Kolonya

10. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti örneği değildir?
A) Benzin – su
B) Maden suyu
C) Mürekkep – su
D) Kurşun – Kalay alaşımı
E) Yemek tuzu - Su


1 yorum: