2016 - 2017 12. Sınıf Kimya Müfredatı

1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI
1.BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYA’DA ELEMENTLER
Hafif Elementlerin Oluşumu ve Büyük Patlama
Ağır Elementlerin Oluşumu
Elementlerin Bolluk Oranları
Yer Kabuğundaki Bileşikler
2. BÖLÜM: ELEMENTLER NASIL ELDE EDİLİR?
Mineral ve Cevher
Kömürle (Karbonla) İndirgeme
Hidrojenle İndirgeme
Aktif Metalle İndirgeme
Elektroliz ile Metal Üretimi
3. BÖLÜM: ALAŞIMLAR
Element Özelliklerinin İyileştirilmesi, Alaşımlar
Alaşımların Sınıflandırılması
Yaygın Alaşımların Özellikleri
4. BÖLÜM: HİDROJEN
Hidrojen Elde Etme Yöntemleri
Hidrojenin Kullanım Alanları
Hidrojenin İzotopları ve Kullanım Alanları
İkincil Enerji Kaynağı Hidrojen
5. BÖLÜM: ALKALİ VE TOPRAK ALKALİ METALLER
Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Özellikleri ve Doğal Kaynakları
Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Kimyasal Özellikleri
Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Elde Ediliş Yöntemleri
Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Kullanım Alanları
Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Önemli Bileşikleri
6. BÖLÜM: TOPRAK GRUBU ELEMENTLERİ
Toprak Grubu Elementleri (3A Grubu)
Bor Elementinin Doğal Mineralleri
Bor ve Bor Alaşımlarının Eldesi, Özellikleri ile Kullanım Alanları Arasındaki İlişki
Bor Bileşiklerinin Özellikleri ve Kullanım Alanları
Alüminyum
Alüminyumun Özellikleri
Yaygın Alüminyum Bileşikleri
Galyum, İndiyum ve Talyum
7. BÖLÜM: 4A GRUBU ELEMENTLERİ
Karbonun Allotropları
Karbon ve Nanoteknoloji
Karbon Bileşikleri
Silisyumun Doğal Bileşikleri
Germanyum, Kalay ve Kurşun
8. BÖLÜM: 5A GRUBU ELEMENTLERİ
Azot Elde Etme Yolları
Azot Molekülünün Yapısı ve Azotun Kullanım Alanları
Azotun Yükseltgenme Basamakları
Azot Bileşikleri
Fosfor
Fosforik Asitleri ve Tuzları
Gübreler, Deterjanlar ve Çevre Sorunları
Arsenik, Antimon ve Bizmut
9. BÖLÜM: KALKOJENLER
Oksijen Eldesi ve Oksijenin Kullanım Alanları
Oksit Tipleri
Ozon
Kükürt
Kükürt Bileşikleri
10. BÖLÜM: HALOJENLER
Halojenler ve Bileşikleri
Halojenlerin Eldesi ve Kullanım Alanları
Halojen Bileşiklerinin Özellikleri
11. BÖLÜM: GEÇİŞ ELEMENTLERİ
Demir Mineralleri ve Demir Üretimi
Çelik Üretimi
Demir Bileşikleri
Önemli Geçiş Elementleri
2. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ
1.BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLER
Organik ve Anorganik Maddeler
Organik Bileşiklerin Basit, Molekül ve Yapı Formülleri
Doymuş Hidrokarbonların Adları
2. BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİ
Karbon Elementi ve Özellikleri
Bazı Organik Bileşiklerin Lewis Formülleri
Organik Moleküllerde Rezonans ve Tautomeri
3. BÖLÜM: HİBRİTLEŞME VE MOLEKÜL GEOMETRİSİ
Merkez Atomun Hibritleşme Türü
Molekül Geometrisi
Hibrit Orbitallerin Oluşması
Hibritleşme Tipi ve Molekül Geometrisi
4. BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLERDE FONKSİYONEL GRUPLAR VE ADLANDIRMA
Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma
Birden Çok Fonksiyonel Grup İçeren Bileşiklerin Adlandırılması
5. BÖLÜM: ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK
Organik Bileşiklerde İzomerlik
3. ÜNİTE: ORGANİK REAKSİYONLAR
1.BÖLÜM: ORGANİK REDOKS TEPKİMELERİ
Organik Redoks Tepkimeleri
2. BÖLÜM: YER DEĞİŞTİRME (SÜBSTİTÜSYON) TEPKİMELERİ
Radikaller Üzerinden Yürüyen Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri
Elektrofilik Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri
Nükleofilik Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri
Benzen Halkasına İkinci Bir Grubun Bağlanması
3. BÖLÜM: KATILMA TEPKİMELERİ
Katılma Tepkimeleri
Elektrofilik Katılma Tepkimeleri
Benzen Halkasına Katılma Tepkimesi
Nükleofilik Katılma Tepkimeleri
4. BÖLÜM: AYRILMA (ELİMİNASYON) TEPKİMELERİ
Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri 196
5. BÖLÜM: KONDENZASYON TEPKİMELERİ
Kondenzasyon Tepkimeleri
Kondenzasyon Polimerleşmesi
4. ÜNİTE: ORGANİK BİLise LEŞİK SINIFLARI
1.BÖLÜM: ALKANLAR VE ALKİL HALOJENÜRLER
Alkanların Doğada Bulunuşu ve Wurtz Sentezi ile Eldesi
Alkanların Fiziksel Özellikleri
Alkanların Kimyasal Tepkimeleri
Alkil Halojenürler ve Önemi
2. BÖLÜM: ALKENLER
Alkenlerin Adlandırılması
Alkenlerin Genel Elde Edilme Yolları
Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri
Alkenlerin Polimerleşmesiyle Elde Edilen Ürünlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları 238
3. BÖLÜM: ALKİNLER
Alkinler
Alkinlerin Genel Elde Edilme Yolu
Endüstride Karpit ve Asetilen Üretimi
Asetilenin Özellikleri ve Kullanım Alanları
Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri
4. BÖLÜM: ALKOLLER
Alkoller ve Alkollerin Sınıflandırılması
Alkollerin Adlandırılması
Alkollerin Genel Elde Edilme Yolları
Alkollerin Fiziksel Özellikleri
Alkollerin Kimyasal Özellikleri
Polialkollerin Özellikleri ve Kullanım Alanları
5. BÖLÜM: ETERLER
Eterlerin Adlandırılmaları
Eterlerin Genel Elde Edilişi
Eterlerin Fiziksel Özellikleri
6. BÖLÜM: KARBONİL BİLEŞİKLERİ
Aldehit ve Ketonlar
Karbonil Bileşiklerinin Adlandırılması
Karbonil Bileşiklerinin Genel Elde Edilme Yolları
Aldehit ve Ketonların Kimyasal Özellikleri
7. BÖLÜM: KARBOKSİLİK ASİTLER
Karboksilik Asitler ve Karboksil Grubunun Asitliği
Karboksilik Asitlerin Sınıflandırılması
Karboksilik Asitlerin Adlandırılması
Karboksilik Asitlerin Genel Elde Edilme Yolları
Karboksilik Asitlerin Fiziksel Özellikleri
Karboksilik Asitlerin Asitlik Güçleri
Karboksilik Asitlerin Kimyasal Tepkimeleri
8. BÖLÜM: KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ
Amino Asitler ve Proteinler 284 4.8.2 Açil Grubu Bulunduran Bileşikler ve Türevleri
Asit Anhidritler
Açil Klorür
Amidler
Esterler
9. BÖLÜM: AMİNLER
Aminler
Aminlerin Adlandırılması
Aminlerin Elde Edilme Yolları
Aminlerin Özellikleri ve Yapıları
10 BÖLÜM: YAYGIN BENZEN TÜREVLERİ
Fenoller
Fenol Üretimi ve Kullanım Alanları
Anilin ve Anilinden Türeyen Polimer
Aromatik Bileşiklerin Nitrolama ve Sülfolama Tepkimeleri
Aromatik Nitro ve Sülfo Bileşiklerinin Kullanım Alanları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder