ÇÖZELTİLER


Katı, sıvı ya da gazların birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasıyla oluşan maddelere çözelti denir.
Çözeltilerde miktarca en fazla ve çözünme olayında aktif olarak görev alan madde çözücü, miktarı az olan 
bileşene ise çözünen adı verilir.

Moleküler arası etkileşim ve çözünme
Apolar moleküller arasındaki çekim kuvveti yalnızca London kuvvetleridir.
Polar sıvılarda ve katılardaki çekim kuvveti dipol-dipol kuvvetidir. Bu dipol-dipol etkileşimi; iyon-dipol ve dipol-dipol olmak üzere iki şekilde görülür. Dipol-dipol etkileşimi daha zayıf bir etkileşimdir. Polar moleküllerdeki dipol-dipol etkileşimi London kuvvetlerinden daha kuvvetlidir.
Apolar ve polar maddeler genellikle birbirleri ile karışmazlar.
Apolar moleküller; I2, CCl4, Benzen
Polar moleküller; H2O, NaCl
Çözünme entalpisi
Bazı çözünmeler sırasında ortama ısı verilir ya da ortamdan
ısı alınır.
Çözünme olayları üç aşamada gerçekleşir.
1. aşamada çözücü molekülleri ayrılır (ΔH1)
2. aşamada çözünen moleküllerin ayrılması gerekir (ΔH2)
3. aşamada çözücü ile çözünen molekülleri karışır (ΔH3)
Bu aşamalardaki ısı değişimleri toplandığında çözeltinin ısısını hesaplayabiliriz.
ΔHçözelti = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3                 ΔHçözelti > 0 çözünme endotermik (ısı alan)
                                                                  ΔHçözelti < 0 çözünme ekzotermik (ısı veren) 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme