ENTALPİ

Sabit ba­sınçlı bir sistemde meydana gelen enerji değişimlerine entalpi (H) denir.
H = U + w
Herhangi bir kimyasal reaksiyonda meydana gelen entalpi değişimine reaksiyon entalpisi (DH) denir.

DH = DHürünler  - DHgirenler

Ekzotermik tepkimelerde ürünlerin toplam entalpileri girenlerin toplam entalpilerinden küçüktür. 
        ∆H_ürünler<∆H_girenler
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)      ΔH = -890 kJ
CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) + 890 kJ   

Endotermik tepkimelerde tepkimeye ürünlerin entalpi toplamı, girenlerin entalpi toplamlarından daha büyüktür.
           ∆H_ürünler>∆H_girenler
1/2H2(g) + 1/2I2(g) → HI(s)         ΔH = +26,5 kJ
1/2H2(g) + 1/2I2(g) + 26,5 kJHI(s) 

STANDART OLUŞUM ENTALPİLERİ
Bir bileşiğin sabit basınçta elementlerinden oluşması sırasında meydana gelen ısı değişimine o bileşiğin oluşum entalpisi denir.
Bir mol bileşiğin standart şartlarda (1 atm ve 25 °C) kendini oluşturan elementlerden meydana gel­mesi sırasındaki enerji değişimine standart oluşum entalpisi  denir.

—  

S(k) + 3/2O₂(g) ® SO₃(g)  ∆H = -320 kj tepkimesinin entalpisi aynı zamanda SO3 ün oluşum entalpisidir.
SO₂(g) + 1/2 O₂(g)® SO₃(g)            ∆H = -240 kj

Bu tepkimede SO₃ elementlerinden değil bir bileşik olan SO₂ den elde edilmiştir. Buna göre      -240 kj değeri verilen tepkimenin entalpisidir. Fakat SO₃ ün oluşum entalpisi değildir.

9 yorum: