KİMYANIN TEMEL KANUNLARI Çalışma soruları


1.    Aşağıdaki tepkimede reaksiyona giren ve oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir.
                                   C3H8 + 5O2 3CO2 + 4H2O
                                2,2 g     8 g      6,6 g       m g
Buna göre, oluşan H2O nun kütlesi (m) kaç gramdır?2.    Kapalı cam fanus içine konulan yanmakta olan mumun kısa süre sonra söndüğü gözleniyor. Bu olayla    ilgili;
I.       Kaptaki hava tamamen bitmiştir.
II.     Mumun sönmesinden önce ve sonra cam fanusun tartılan kütleleri eşittir.
III.  Mumun sönmesinden önce cam fanustaki oksijen gazı miktarı, mumun sönmesinden sonraki oksijen gazı miktarına eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A)    Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III        D) I ve II        E) II ve III

3.      İçinde bakır tozu ve hava bulunan kapalı bir cam kap ısıtıldığında bakır tozunun siyah bir tabakayla kaplandığı gözleniyor. Buna göre;
I.                 Kaptaki katı kütlesi artmıştır.
II.               Kimyasal değişim gerçekleşmiştir.
III.            Kaptaki gaz kütlesi değişmemiştir.
Yargılarından hangileri yanlıştır?
A)    Yalnız I     B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve II     E) II ve III

4.      Karbon dioksit (CO2) bileşiğinde C / O kütle oranı 3 / 8 dir. Buna göre 40 g oksijenle yeterince karbon kullanıldığında en fazla kaç gram karbon dioksit oluşur?5.      Su (H2O) bileşiğinde 16 g O ile 2 g H birleşir. Buna göre, 72 g su bileşiğinde kaç gram O atomu bulunur?

6.      XY2 bileşiğindeki mX/mY kütlece birleşme oranı 3 / 16’dır. X elementinin atom kütlesi 12 ise Y elementinin atom kütlesi kaçtır?7.      Eşit kütlelerde X ve Y tepkimeye sokulduğunda 20 gram bileşik oluşurken 4 gram X artıyor. Bileşikte mX/mY kütlece birleşme oranı kaçtır?
8.      Al2S3 bileşiğinde mAl/mS oranı 9/16’dır. 32 g Al ile 32 g S tepkimeye sokulduğunda en fazla kaç gram bileşik oluşur?


9.      Eşit kütlede azot ve oksijen alınarak en fazla 57 gram N2O3 bileşiği oluşturuluyor. Buna göre başlangıçta alınan azot kaç gramdır? (N:14, O:16)10.  XY3 bileşiğinin kütlece %40’ı X’tir. 12 gram X kullanılarak en fazla kaç gram bileşik elde edilebilir?11.  Eşit kütlede Ca ve S tepkimeye girerek CaS bileşiğini oluşturuyor. CaS bileşiğinde Ca / S kütle oranı 5 / 4 ise hangi elementin yüzde kaçı artmıştır?


12.  I. N2O – NO2       II. SO2 – CO       III. CO – CO2     IV. H2SO4 – H2SO3      V. PO4-3 – PO3-3
Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri arasında katlı oran aranmaz?
A)    II ve IV      B) IV ve V     C) II, IV ve V      D) I, II, IV ve V     E) II, III, IV ve V

13.  Azot ve oksijen arasında iki farklı bileşik oluşmaktadır. 7 g N ve 8 g O’in bileşiğin formülü NO’dur. 14 g N ile 24 g O’in birleştiği ikinci bileşiğin formülü nedir?


14.  XY2 bileşiğinde m(X) / m(Y) oranı 7 / 8 dir. Buna göre X2Y3 bileşiğinde m(X) / m(Y) kütlece birleşme oranı nedir?15.  X2Y5 bileşiğindeki X’in kütlesinin Y’nin kütlesine oranı 7 / 20’dir. X2Y bileşiğindeki Y’nin kütlesinin bileşiğin kütlesine oranı nedir?16.                 2 X2 (g)  +  3 Y2 (g)   2 XY3 (g)
Yukarıdaki tepkimeye göre, 50 litre XY3  gazının oluşması için aynı koşullarda kaç litre Y2 gazı gerekir?


1 yorum: